Общи условия за ползване на www.takeanap.bg

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Софтауеър” ЕООД, действащо чрез уеб сайт takeanap.bg, наричано по-долу „Сайта“ от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Софтауеър” ЕООД е дружество, регистрирано по ТЗ на Република България с ЕИК 206609469 със седалище и адрес на управление: гр. София; р-н Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл. 19, вх. А, ап. 20, имейл адрес: [email protected].

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящите условия за използване на Сайта съдържат информация за дейността на „takeanap.bg“, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Сайтът на дружеството, за който се отнасят текущите Общи условия за ползване, е takeanap.bg и всички негови подстраници.

НАШАТА ДЕЙНОСТ: Ние сме млади и иновативни професионалисти, които използват широките си познания в областта на софтуера и модерните технологии, за да предлагат достъпни решения на много индустрии по света.

„Софтауеър“ ЕООД помага на компаниите да процъфтяват, използвайки силно разбиране за технологиите и тенденциите в индустрията. Искаме да помогнем на нашите клиенти да създадат силно дигитално присъствие, да предложат модерно изживяване на своите клиенти онлайн и да решат множество свои проблеми посредством софтуер.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА: Чл. 1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно продукта „Take a NAP“, предоставян от „Софтауеър“ ЕООД.

Чл. 2. (1) Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да попълнят поле за въвеждане на имейл, чрез която да получат бърз достъп до „Take a NAP“. (2) С цел осъществяване на връзка с Потребителя, същият следва да предостави актуален имейл адрес.

Чл. 3. Сайтът изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 12-месечен срок от събирането им.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сайта или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сайта и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 5. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сайта, „Софтауеър” ЕООД има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 6. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта.

Чл. 7. Сайтът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните функционалности и информационни ресурси.

Чл. 8. Сайтът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените функционалности и информационни ресурси. Сайтът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 9. Сайтът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Чл. 10. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сайтът в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 11. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 12. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 13. Страните се съгласяват, че в случай че някоя от разпоредбите от настоящите Общи условия се окаже недействителна това няма да води до недействителност на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната разпоредба ще бъде заместена от повелителните норми на закона или действителната воля на страните.

Чл. 14. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, във връзка със Сайта, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

Да започваме!

Очакваме те на борда на Take a NAP. Направи отчитането пред НАП и спазването на регулациите приспивна песен!

Да имаш онлайн магазин никога не е било толкова лесно.

Документи

© 2024 · Softaware Ltd.